VNI
7 67 33 220 9 1,153.59 -18.77 -1.60 % KL: 261,957,626 GT (Tỷ): 7,757.16  
HNX
9 45 70 94 23 131.88 -2.17 -1.62 % KL: 89,078,693 GT (Tỷ): 1,536.21
 
Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Giá khớp Thay
đổi
KL
khớp
Tổng KL Dư bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
Room
còn
KL4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL4+